BLOG

Wycinka drzew a ochrona gatunkowa

OCHRONA

 

Występując o zezwolenie lub zgłaszając wycinkę musimy zdawać sobie sprawę ,że

sam proces usuwania jest też objęty regulacjami prawnymi.

Wykazy gatunków chronionych są dostępne na stronach Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych . Musimy się z nimi zapoznać aby wiedzieć czy na naszej działce nie posiadamy drzewa czy krzewu z listy.

Dodatkowo musimy się upewnić ,że zamiar prac wycinkowych nie naruszy siedlisk fauny i flory ( ptaków, nietoperzy, owadów czy porostów)

Warto do takich prac zatrudnić specjalistów . Na nich ciąży obowiązek wykonania czynności zgodnie ze sztuką i przepisami ( np.nie wolno wykonywać prac w okresie lęgowym).

W przypadku ich naruszenia odpowiedzialność ponoszą solidarnie : właściciel działki i wykonawca.

Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych jest wykroczeniem (art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody) i podlega karze aresztu albo grzywny. Dodatkowo, jeśli zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym będzie znacznych rozmiarów lub też szkoda w gatunkach chronionych będzie istotna, zastosowanie mogą mieć przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (art. 181).

Na zdjęciach kolejno : cis pospolity, bielik zwyczajny i pachnica dębowa – wszystkie z listy gatunków chronionych

wycinka drzew