• W zakresie projektowania oferujemy:
 • indywidualne projekty ogrodów oraz zieleni publicznej jak parki, skwery, zieleńce zawierające plansze techniczną, planszę nasadzeń, wizualizacje wraz z opisem
 • projekty zagospodarowania terenu, plany wielkoobszarowe z elementami planowania przestrzennego
 • inwentaryzacje dendrologiczne pod planowane inwestycje, inwentaryzacje drzewostanu parków i osiedli wraz z projektami gospodarki drzewostanem
 • plany nasadzeń dla zieleni zastępczej na nowopowstałych inwestycjach i w wyniku wycinki drzew
 • projekty nawierzchni i elementów małej architektury
 • projekty indywidualne oczek, cieków wodnych, skarp, skalników i miejsc wypoczynku
 • wizualizacje i koncepcje graficzne ogrodów, przekroje, rzuty i rozwiązania techniczne
 • projekty aranżacji tarasów, zimowych ogrodów, zieleni przy firmach i kompozycje roślinne we wnętrzach firm, restauracji, domów handlowych
 • projekty systemów nawadniających i oświetlenia
 • dokumentacje wykonawcze i pielęgnacyjne dotyczące pielęgnacji roślin i trawnika dla poszczególnego projektu
 • kosztorysy inwestorskie dla danego projekt